Algemene voorwaarden YOUBEC

Artikel 1. Inleiding en definities
1.1      YOUBEC is gevestigd te Amersfoort aan De Boeg 28, 3823 TM Amersfoort en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 85612839.
1.2      YOUBEC biedt diensten, waaronder coaching en adviezen, actieve meditaties en lichaamsgerichte therapie aan voor groepen, individuen en instellingen.
1.3      Een traject is een overeenkomst betreffende een of meerdere diensten, die al dan niet gedurende langere tijd worden verleend. 
1.4      Onder opdrachtgever of cliënt wordt verstaan: (potentiële) deelnemers of opdrachtgevers voor wat betreft consulten en workshops. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1     Op alle overeenkomsten tussen YOUBEC enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
2.2     Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van de cliënt.
2.3     Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn als deze schriftelijk door YOUBEC zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
3.1     Een overeenkomst kan zowel een traject of coaching en soortgelijke als losse diensten betreffen.
3.2     Een overeenkomst tussen YOUBEC en de cliënt komt tot stand door het verstrekken van een bevestiging van de inschrijving van de cliënt door YOUBEC. 
3.3     Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd. 3.4     Bij, door ziekte of anderszins, niet kunnen deelnemen aan een sessie, groeps-bijeenkomst, workshop of anderszins geldt de annuleringsregeling uit artikel 5. Er kan geen beroep worden gedaan op het inhalen van het misgelopen onderdeel. Het is niet mogelijk om misgelopen onderdelen om te laten zetten in een andere vorm van therapie, workshop of anderszins.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
4.1     Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
4.2     Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
–        De wederpartij één of meer van zijn/haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan zijn/haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn/haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
–        Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
5.1     De cliënt heeft het recht de aanmelding voor een activiteit te annuleren per e-mail of de contactpagina van YOUBEC. Annulering geldt alleen indien de cliënt van YOUBEC een ontvangstbevestiging van de annulering heeft ontvangen.
5.2    Annulering van een afspraak dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken aanvangsmoment te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
5.3    Voor annulering gelden de volgende voorwaarden: Indien een consult of dienst op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum, is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur vóór aanvang van de activiteit of het consult geen kosten verschuldigd en bij verschuiving tot 24 uur vóór aanvang van de activiteit of het consult 50% van het verschuldigde bedrag.
Indien annulering niet of te laat geschiedt, is YOUBEC gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door YOUBEC voor cliënt of opdrachtgever gemaakte kosten.
YOUBEC is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip en locatie. Dan zal dit uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar worden gemaakt.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
6.1      YOUBEC zal alle informatie betreffende de cliënt die wordt verkregen bij de uitvoering van de diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover YOUBEC daartoe verplicht is of YOUBEC daartoe toestemming heeft verkregen.
6.2     YOUBEC zal een geheimhoudingsplicht (zoals beschreven in artikel 6, lid 1) opleggen aan zijn medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
6.3      YOUBEC zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op de privacy.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten en groepsbijeenkomsten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden altijd vermeld in de prijsafspraken voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
8.1     Op verzoek van de cliënt kan de dienstverlening door YOUBEC door facturering in rekening worden gebracht.
8.2     Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen diensten bij aanvang van de dienstverlening.
8.3     Afhankelijk van de aard van de dienstverlening vindt betaling plaats in contanten, of via bankoverschrijving voorafgaand aan de te leveren dienst(en), tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij overeengekomen betaling achteraf dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan YOUBEC te worden voldaan.
8.4     Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
8.5     Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. YOUBEC is gerechtigd zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. YOUBEC zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Klachten
9.1     Klachten dienen met een uitgebreide omschrijving per e-mail of schriftelijk worden gemeld aan YOUBEC. YOUBEC tracht adequaat te reageren en indien een klacht gegrond is, deze te herstellen.
Mocht desondanks de klacht door YOUBEC niet tot tevredenheid zijn opgelost, dan kan opdrachtgever of cliënt zich wenden tot de contactpersoon klachtbehandeling van de SPLP.  
9.2     Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever of cliënt niet van de betalingsverplichting.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1   Bij de uitvoering van de dienstverlening van YOUBEC is sprake van een inspanningsverplichting.
10.2    YOUBEC geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is YOUBEC op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties of letsel, die zich bij de cliënt voordoen ten tijde dan wel na uitvoering van zijn dienstverlening en/of na mondelinge of schriftelijke adviezen van YOUBEC aan de cliënt, tenzij er aanwijsbaar sprake is van bewuste opzet door YOUBEC en een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van YOUBEC. YOUBEC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
10.3   De totale aansprakelijkheid van YOUBEC is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het betaalde bedrag voor deelname aan de activiteit, het consult of ander aangeboden dienst.
10.4   De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij YOUBEC aansprakelijk wil stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1   Op de dienstverlening van YOUBEC is het Nederlands recht van toepassing.
11.2   In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van YOUBEC, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Artikel 12. Overige bepalingen
12.1   YOUBEC heeft het recht om de prijzen of de inhoud van haar dienstverlening aan te passen.
12.2    Indien de cliënt of opdrachtgever zodanig hinder of last veroorzaakt -hieronder ook te verstaan nalatigheid bij het verstrekken van de noodzakelijke (medische) informatie of het niet of onvoldoende meewerken aan het volgen van de procedure- voor of tijdens een consult en/of een groepsbijeenkomst of dat een goede uitvoering volgens de therapeut wordt bemoeilijkt, heeft YOUBEC het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen voor het betreffende evenement, en te weigeren voor volgende consulten en/of groepsbijeenkomsten of ieder ander aanbod. De cliënt of opdrachtgever krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.